Primesafe

INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY – PRIMESAFE AB

Generellt 
Denna integritetspolicy beskriver hur PrimeSafe AB behandlar dina personuppgifter. PrimeSafe AB, org nr 559011-9763, är personuppgiftsansvarig.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där PrimeSafe AB behandlar personlig information som samlats in och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vi är personuppgiftsansvariga
PrimeSafe AB ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig och är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Beroende på tjänst kan vi komma att föra över personuppgifter till underbiträden både innanför och utanför EU/EES. Detta sker aldrig utan att du informeras, och vi säkerställer alltid att våra underbiträden håller samma säkerhetsstandard vid personuppgiftsbehandling som vi gör.

Vad betyder ansvar för personuppgifter?
Personuppgiftsansvarig innebär att vi bestämmer vilka personuppgifter som ska samlas in och hur de ska behandlas. Detta gör vi främst för tjänster inom bakgrundkontroll eller pre-employment screening. Vi använder här uteslutet nödvändighetsprincipen. Det vill säga att vi bara använder personuppgifter som verkligen behövs för att säkerställa våra tjänster. Vid varje tillfälle genomför vi en enskild bedömning om hanteringen av dina personuppgifter står i relation till tjänsten.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att fullgöra en informationsinsamling enligt våra tjänster.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Som personuppgiftsansvarig strävar PrimeSafe AB efter att behandla så få personuppgifter som möjligt om dig.

Om du är kontaktperson hos en av våra kunder eller användare i kundportalen behöver vi behandla ditt namn och kontaktuppgifter till dig för att kunna administrera kundförhållandet och användningen i kundportalen.
Om du är kandidat till en av våra kunder och därmed föremål för en bakgrundskontroll behandlar vi uppgifter som krävs för att genomföra en riskbaserad bakgrundskontroll eller pre-employment check. Det kan vara namn, adress, kontaktuppgifter, ekonomiuppgifter, uppgifter om tidigare anställningar eller ärenden hos myndigheter och domstolar.
PrimeSafe AB samlar inte medvetet in personuppgifter avseende ras eller etnicitet, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackliga medlemskap, generiska eller biometriska uppgifter (i syfte att kunna särskilt identifiera en fysisk person), uppgifter avseende hälsa eller uppgifter avseende en persons sexliv eller sexuella läggning.
PrimeSafe AB kan behandla känsliga personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra eller utöva arbetsrättsliga skyldigheter och rättigheter, för att vi ska kunna försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, för att skydda din hälsa i en akut sjukdomssituation, eller om du uttryckligen har samtyckt till det.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina uppgifter ska bli så säkert som möjligt.

Vilka lämnar vi ut dina uppgifter till?

Är du föremål för en bakgrundskontroll lämnar vi ut dina uppgifter till rekryterande företag/vår kund. Vi kan komma att lämna ut uppgifterna till någon av våra leverantörer eller underleverantörer, detta sker i sådana fall på ett säkert sätt och endast om det behövs för genomförandet av bakgrundskontrollen. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt. Utöver dessa situationer lämnar vi inte ut dina uppgifter till andra organisationer eller myndigheter om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till företag för marknadsföringsändamål.

Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?
Vid bakgrundskontroller behandlar vi uppgifter om dig efter en intresseavvägning. Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga i förhållande till tjänsten i fråga.

Är du kontaktperson hos kund behandlar vi uppgifter om dig efter en intresseavvägning.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?
Vid bakgrundskontroller raderar vi dina uppgifter i samband med levererad rapport till kund. Är du kontaktperson hos kund eller användare i kundportalen sparar vi uppgifter om dig under avtalstiden och under en skälig tid därefter. Det innebär i de allra flesta fall att vi inte sparar dina personuppgifter under längre tid än ett år från och med avtalets upphörande, men under vissa förutsättningar kan vi behålla dina uppgifter under en längre tid än så. Det gäller exempelvis när det krävs enligt lag eller när uppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk.

Dina rättigheter
När vi behandlar personuppgifter om dig har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på gdpr@primesafe.se.
Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det inte säkert att vi kan tillmötesgå din begäran.

Tillgång till personuppgifter
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering
Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att det inte är säkert att vi kan utföra våra tjänster till dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.

Dataportabilitet
Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullföra avtal med dig.

Begränsning av behandling
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är inte säkert att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på IMY:s hemsida www.imy.se.

Ändring av policyn
Vi uppdaterar denna policy om nödvändigt. Vi rekommenderar därför att du håller dig uppdaterad om vår policy för att ta del av hur vi hanterar dina personuppgifter.

KONTAKT

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till gdpr@primesafe.se eller genom att ringa oss på telefonnummer +46-31-150333 om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Niclas Franklin
VD